CREDAI AHMEDABAD TEAM

Designation Name

President

Shri Tejas C. Joshi

Hon. Secretary

Shri Viral J. Shah

Vice President

Shri Chitrak S. Shah

Vice President

Shri Sandip K. Patel

Vice President

Shri Aalap S. Patel

Vice President

Shri Dhruv N. Patel

Hon. Secretary

Shri Sanket V. Shah

Hon. Treasurer

Shri Yash G. Brahmbhatt

Hon. Jt. Secretary

Shri Amrish J. Patel

Hon. Jt. Secretary

Shri Nilay D. Patel

Hon. Jt. Treasurer

Shri Sharvil A. Shridhar

Hon. Jt. Treasurer

Shri Ankur B. Desai

Director

Shri Ajay G. Patel

Director

Shri Ashish K. Patel

Director

Shri Chinmay N. Shah

Director

Shri Dharmen M.Sutaria

Director

Shri Dipak B. Patel

Director

Shri Jateen M. Gupta

Director

Shri Kamlesh K. Gondalia

Director

Shri Ketan B. Patel

Director

Shri Kinjal S. Patel

Director

Shri Naimesh N. Patel

Director

Shri Nilam B. Doshi

Director

Shri Parth R. Patel

Director

Shri Rajesh S. Vaswani

Director

Shri Rushabh N. Patel

Director

Shri Sagar M. Sheth

Director

Shri Shekhar G. Patel

Director

Shri Sneh K. Zaveri

Director

Shri Vivek P. Patel