GIHED CREDAI YOUTH TEAM 2019-21.

  1. Taral Shah - President
  2. Saumil Purohit - Vice President
  3. Hitesh Patel - Secretary
  4. Yash Shah - Treasurer
  5. Shivarsh Patel - Jt. Secretary, Kandarp Patel - Jt. Secretary
  6. Saket Agrawal - Jt. Treasurer, Sneh Zaveri - Jt. Treasurer